HÅLLBARHET
Vi stödjer
FN:s mål för
hållbar
utveckling

Agenda 2030

MÅL 6

Förbättra vattenkvalitet samt effektivisera vattenanvändning.

MÅL 8

Verka för anständiga arbetsvillkor, skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker arbetsmiljö för alla. Upprätta hållbar ekonomisk tillväxt.

MÅL 12

Främja hållbar konsumtion och produktion genom att bl.a. minska mängden avfall.

logo_globala_malen-1.png

Människan

I vår bransch är vi ett gott föredöme och strävar efter att vara en av de bästa arbetsgivarna. Vi verkar för trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och god arbetsmiljö. Att värna om mänskliga rättigheter är en naturlig del av vår verksamhet. Ingen diskriminering får förekomma och vi skapar en kultur som inkluderar mångfald, jämställdhet och gott ledarskap. Varje medarbetare ska kunna leva på sin lön och därmed eftersträvar vi, så långt det är möjligt, att skapa heltidstjänster. Varje medarbetares välmående är viktigt och vi vill främja god hälsa, både fysiskt och mentalt. Vi förebygger skador och säkerställer att vår arbetsmiljö är säker överallt i vår organisation. Delaktighet i beslut och att kunna påverka sin egen situation, i samverkan med bolagens mål, ger människan i organisationen goda förutsättningar *att bli engagerad i sitt arbete. Vi tror på att medarbetare som mår bra och är trygga utför ett bra arbete varje dag, det skapar hållbara anställningar och hållbara relationer till våra kunder.

Samhället

Genom en hållbar ekonomisk tillväxt så bidrar vi till samhällets utveckling och tillväxt. En god affärsmoral och etiska normer gör att vi stärker våra kundrelationer över tid och våra intressenter kan alltid lita på att vi följer lagar, avtal och etiska krav. Vi tolererar inte mutor, korruption eller oetiskt beteende inom vår organisa- tion. Varje medarbetare ska vara trygg med att anmäla oegentligheter om det skulle förekomma. Alla chefer och ledare föregår med gott exempel. Vår ekonomi ska vara cirkulär i så stor grad som möjligt, vi prioriterar hållbar produktion och leverans av våra tjänster, insamling av restavfall och återvin- ning. Vi sätter mål och utvärderar för ständiga förbättringar. Alla investeringar ska analyseras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Naturen

Vi minskar vår miljöpåverkan genom att använda så lite skadliga kemikalier som möjligt och ta hand om vårt avfall i största möjliga mån. Vår användning av vatten ska minimeras och våra medarbetare är utbildade och medvetna om den miljöpåverkan vi har. Att följa med i ny teknik och anpassa utförandet av våra tjänster till detta, hjälper oss och våra kunder att påverka vår miljö positivt. Alla leverantörer ska vara godkända enligt våra normer och följa samma riktlinjer som vi gör. Vi släpper inte ut farliga ämnen i avlopp och i naturen. Våra tjänster är Svanencertifierade av Miljömärkning Sverige.

Vi arbetar seriöst,
metodiskt och hållbart

Vår princip:
Så skonsamt som möjligt

Varje anställd på Rahms får en miljöutbildning som syftar till att minimera användningen av kemikalier och att välja kemikalier som är så skonsamma mot miljön som möjligt. Vi använder bara sådana som uppfyller kriterierna Bra Miljöval, Svanen eller andra godkända miljömärkningar. Vi sorterar och minskar vårt eget avfall och hjälper våra kunder att förbättra sin avfallshantering. På så sätt kommer vår expertis till dig som är vår kund.

Våra ISO-certifieringar
tvingar oss att bli bättre

Vi är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 och vi håller för närvarande på att certifiera vår arbetsmiljö enligt ISO 45001. Vårt sätt att arbeta och vårt arbete för att underhålla vårt ISO 14001-certifikat tvingar oss att kontinuerligt arbeta med och förbättra vår dagliga miljöpåverkan i all vår verksamhet. Och det gör oss lite bättre, hela tiden, för dig som uppdragsgivare.

Vi håller vad vi lovar.
Och följer upp för att se till att det förblir så ​

Kvalitetscertifieringen garanterar att du får den kvalitet du beställt och som vi lovat att leverera. Och i de fall det inte blir så, ser vi till att följa upp. Det har vi både system och rutiner för: Vi har rutiner för personalinspektioner, schema för uppföljning med dig som uppdragsgivare, vi genomför kundundersökningar och vi har mötesrutiner. Och i ärendehanteringsdelen av vårt affärssystem Tengella dokumenterar vi alla orsaker för de fel och brister som upptäcks. Uppföljning av avvikelser sker vid operativa möten, så att vi kan reda ut vad som hänt och se till att det inte händer igen.

En bra arbetsmiljö
är ett måste

Arbetsmiljöcertifiering är minst lika viktigt som de andra certifieringarna. Våra anställda är vår viktigaste tillgång. Därför är det naturligt att se till att deras arbetsmiljö och situation är så bra som möjligt. För dem som arbetar med oss är det bara naturligt med ergonomiska verktyg och en miljö som tar hänsyn till allas hälsa, både fysiskt och mentalt.

behovsanalys​

Nyhetsbrev

RAHMS STÄD AB Kumla Gärdsväg 5 145 63 Norsborg